За проекта

Проект APEL обединява усилията на 4 партньорски организации, отразявайки актуалните предизвикателства и тенденции в работата с младежи в различни региони на Европа – Централен (Словения и Австрия), Източен (България) и Западен (Нидерландия). Мисията на проекта ни е в съответствие с Младежката стратегия на ЕС 2019-2027, която акцентира върху необходимостта от подобряване на качеството на младежката работа. В този стратегически документ държавите-членки се насърчават да се съсредоточат върху диалога и механизмите за участие на всички нива на вземане на решения, например чрез младежки съвети, като обръщат специално внимание на механизмите за обратна връзка и включването на млади хора с различен опит. Дори в страни с традиции в младежкото участие при формирането на важни политически инициативи, в крайна сметка окончателните решения се вземат от „властимащите“, които в повечето случаи са възрастни. Това е междусекторно предизвикателство с много действащи фактори, изискващо системни действия.

Нашата обща цел е да предоставим на професионалистите, работещи с младежи (младежките работници) необходимата методология и ресурси за овластяване на младежките лидери, така че те да бъдат по-ефективни в насърчаването на участието на младите хора в процеса на разработване на политики на местно и национално, и в крайна сметка – на европейско равнище. Чрез овластяване на младежки лидери, ние ще подкрепим политическия диалог отдолу нагоре.

По отношение на качествените резултати очакваме да постигнем:

– Подобрени професионални компетенции на младежките работници от партньорските организации, асоциираните партньори и извън тях за предоставяне на обучение за овластяване на младежки лидери;

– Подобрени лидерски умения на младежките лидери по отношение младежкото представителство и овластяване в диалог с отговорните на политическо ниво;

– Подобрена информираност на съответните заинтересовани страни в партньорските държави за разширяване на способностите на младежкото лидерство и ефективен диалог между създаващите полиики и младите хора.

Дъргосрочното въздействие в резултат от осъществяването на пилотните дейности ще бъде създаването на капацитет на младежките общности за активно участие в процесите на разработване на политики. Засиленото участие на младите хора в диалозите за разработване на политики ще доведе до приемане на политически решения, които са по-близки до нуждите на общностите, следователно ще доведе до положителни и устойчиви резултати.

 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.

Share This