За проекта

Проект APEL обединява усилията на 4 партньорски организации, отразявайки актуалните предизвикателства и тенденции в работата с младежи в различни региони на Европа – Централен (Словения и Австрия), Източен (България) и Западен (Нидерландия). Мисията на проекта ни е в съответствие с Младежката стратегия на ЕС 2019-2027, която акцентира върху необходимостта от подобряване на качеството на младежката работа. В този стратегически документ държавите-членки се насърчават да се съсредоточат върху диалога и механизмите за участие на всички нива на вземане на решения, например чрез МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ, като обръщат специално внимание на механизмите за обратна връзка и включването на млади хора с различен опит. Дори в страни с традиции в младежкото участие при формирането на важни политически инициативи, в крайна сметка окончателните решения се вземат от „властимащите“, които в повечето случаи са възрастни. Това е междусекторно предизвикателство с много действащи фактори, изискващо системни действия.

 Нашата обща цел е да предоставим на професионалистите, работещи с младежи (младежките работници) необходимата методология и ресурси за овластяване на младежките лидери, така че те да бъдат по-ефективни в насърчаването на участието на младите хора в процеса на разработване на политики на местно и национално и в крайна сметка на европейско равнище. Чрез овластяване на младежки лидери, ние ще подкрепим политическия диалог отдолу нагоре.

 По отношение на качествените резултати проектът очаква да постигне:

– Подобрени професионални компетенции на младежките работници от партньорските организации, асоциираните партньори и извън тях за предоставяне на обучение за овластяване на младежки лидери;

– Подобрени лидерски умения на младежките лидери по отношение младежкото представителство и овластяване в диалог с отговорните на политическо ниво;

– Подобрена информираност на съответните заинтересовани страни в партньорските държави за разширяване на способностите на младежкото лидерство и ефективен диалог между създаващите полиики и младите хора.

 Дъргосрочното въздействието в резултат от осъществяването на пилотните дейности ще бъде създаването на капацитет на младежките общности за активно участие в процесите на разработване на политики. Засиленото участие на младите хора в диалозите за разработване на политика ще доведе до приемане на политически решения, които са по-близки до нуждите на общностите, следователно ще доведе до положителни и устойчиви резултати.

 
 

Gefinancierd door de EUROPESE UNIE.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS WEBSITE DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS, WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE, WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION’S ERASMMUS + PROGRAMME, UNDER THE GRANT AGREEMENT NUMBER: 2019-3-SI02-KA205-015282, AWARDED BY THE SLOVENIAN NATIONAL AGENCY, ZAVOD MOVIT.

Share This