O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev.

Partnerstvo

Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij iz štirih različnih držav.

Rezultati projekta

Projekt predvideva tri glavne projektne rezultate

Novice

Objava nekaj zadnjih novic naših tekočih projektvo.

Članki

Tukaj si lahko preberete zadnje objavljene članke.

Партньорство

Проектното партньорство обединява усилията на 4 организации от 4 различни държави.

Celjski mladinski Center (MCC) е обществена нестопанска организация, чиято дейност има за цел да отговори на нуждите на младите хора чрез осигуряване на пространство за общуване, забавление, създаване и придобиване на нови умения. Мисията на MCC е да създаде среда, в която младите хора да придобият умения за активно участие в обществото и независим живот по творчески и забавен начин. Дейностите на младежкия център като цяло са ориентирани към предоставяне на информация и насърчаване на участието с цел придобиване на неформални компетенции. Младежкият център осъществява над 360 дейности всяка година, включително реализиране на международни проекти и възможности за мобилност за младите хора. По този начин в дейността на центъра са въвлечени над 10 000 млади хора.

 

Националната школа по мениджмънт е създадена през 1990 г. като нестопанска и неправителствена организация на национално ниво в България. НШМ е обучителна организация, чиято дейност е фокусирана върху разработването и пилотирането на иновативни обучителни методи и подходи, извънкласно обучение, следдипломно обучение за млади хора, кариерно ориентиране, развитие на човешките ресурси и инициативи за учене през целия живот. НШМ работи активно в посока трансфер, адаптиране и прилагане на иновации и ноу-хау в различни области на образованието и обучението. Приоритет на Школата е младежта, и най-вече постигане на конкурентоспособност на пазара на труда за професионален и личен успех.

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) е основан през 1990 г. като независима австрийска организация за предоставяне на продължаващо обучение, професионална квалификация и кариерни услуги. Основните дейности включват разработване на иновативни програми за обучение за млади хора (16+) и възрастни, много от тях в неравностойно положение и с миграционен произход, продължаващо и професионално обучение, консултации, коучинг, както и подпомагане квалификацията на търсещи работа и служители. BEST е сертифициран доставчик на Европейски сертификат за компютърни умения ECDL, Европейско свидетелство за бизнес компетентност EBCL и Европейско свидетелство за комуникация ECo-C и предлага съответни обучения и изпити.

 

Основният фокус в дейността на Международното училище за предприемачество е да подпомага предприемачите да стартират и развиват бизнеса си по съзнателен и интуитивен начин. Програмите са базирани на комбиниране на бизнес теории с интуитивни методи като бизнес констелации, енергетична работа, визуализация, разказвателен подход (наративен подход) и работа с истории за създаване на устойчив растеж в бизнеса. Училището обучава коучове и обучители от света на бизнеса, НПО и сферата на образованието, които да използват иновативни методи за подобряване на своите обучителни и коучинг дейности. Организацията предоставя и консултации на неправителствени организации за устойчиво развитие и финансово управление.

 

 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.

Share This