Партньорство

APEL консорциумът обединява усилията на четири организации от четири различни европейски държави.

Celjski mladinski Center (MCC) е обществена нестопанска организация, чиято дейност има за цел да отговори на нуждите на младите хора чрез осигуряване на пространство за общуване, забавление, създаване и придобиване на нови умения. Мисията на MCC е да създаде среда, в която младите хора да придобият умения за активно участие в обществото и независим живот по творчески и забавен начин. Дейностите на младежкия център като цяло са ориентирани към предоставяне на информация и насърчаване на участието с цел придобиване на неформални компетенции. Младежкият център осъществява над 360 дейности всяка година, включително реализиране на международни проекти и възможности за мобилност за младите хора. По този начин в дейността на центъра са въвлечени над 10 000 млади хора.

 

Националната школа по мениджмънт е създадена през 1990 г. като нестопанска и неправителствена организация на национално ниво в България. НШМ е обучителна организация, чиято дейност е фокусирана върху разработването и пилотирането на иновативни обучителни методи и подходи, извънкласно обучение, следдипломно обучение за млади хора, кариерно ориентиране, развитие на човешките ресурси и инициативи за учене през целия живот. НШМ работи активно в посока трансфер, адаптиране и прилагане на иновации и ноу-хау в различни области на образованието и обучението. Приоритет на Школата е младежта, и най-вече постигане на конкурентоспособност на пазара на труда за професионален и личен успех.

 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) е основан през 1990 г. като независима австрийска организация за предоставяне на продължаващо обучение, професионална квалификация и кариерни услуги. Основните дейности включват разработване на иновативни програми за обучение за млади хора (16+) и възрастни, много от тях в неравностойно положение и с миграционен произход, продължаващо и професионално обучение, консултации, коучинг, както и подпомагане квалификацията на търсещи работа и служители. BEST е сертифициран доставчик на Европейски сертификат за компютърни умения ECDL, Европейско свидетелство за бизнес компетентност EBCL и Европейско свидетелство за комуникация ECo-C и предлага съответни обучения и изпити.

 

Основният фокус в дейността на Международното училище за предприемачество е да подпомага предприемачите да стартират и развиват бизнеса си по съзнателен и интуитивен начин. Програмите са базирани на комбиниране на бизнес теории с интуитивни методи като бизнес констелации, енергетична работа, визуализация, разказвателен подход (наративен подход) и работа с истории за създаване на устойчив растеж в бизнеса. Училището обучава коучове и обучители от света на бизнеса, НПО и сферата на образованието, които да използват иновативни методи за подобряване на своите обучителни и коучинг дейности. Организацията предоставя и консултации на неправителствени организации за устойчиво развитие и финансово управление.

 

 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.

Share This