Проектни резултати

Проектът предвижда разработването на три основни интелектуални резултата:

 Интелектуален продукт 1 – Методика за обучение „APEL”

Този резултат ще синтезира настоящия опит в областта на младежката работа в партньорските страни и на равнище ЕС. Методиката на обучението ще включва също елементи, които се прилагат в други обучителни среди (например, корпоративни обучения по бизнес интуиция и коучинг, обучения на учители, програми за развитие на лидерството за възрастни и др.) и ще ги адаптира съответно към нуждите на младежките лидери.

Кликнете тук, за да видите – Ръководство APEL

Интелектуален продукт 2 – Коучинг карти „APEL”

Този резултат ще синтезира съществуващите познания и инструменти в областта на коучинга. Картите ще бъдат специално изработени със силен фокус върху лидерството и ще са пряко приложими за използване към методологията на обучение. Друг иновативен елемент ще бъде възможността за широко приложение за картите, така че да се даде възможност на младежките работници да ги използват в различните етапи на обучение за развитие на младежкото лидерство.

Кликнете тук, за да видите – YOCO карти

Интелектуален продукт 3 – Препоръки за политики “Диалог APEL”

Този резултат ще има значителна добавена стойност, тъй като ще представи набор от ясни и осъществими мерки за гарантиране на силен диалог между политиците и младите хора на всички нива (организационни, местни, регионални и национални). Основните въпроси, на които трябва да се отговори, ще бъдат как да се създадат адекватни механизми и условия за продуктивен двупосочен диалог между политиците и младежта.

Всички интелектуални резултати ще бъдат достъпни на пет различни езика (EN, SI, BG, A, NL) и публикувани за свободно ползване в електронен вид на страницата на проекта.

Share This