Присъедини се към нашия проект

Be a good leader.

За проекта Апел

Проект APEL обединява усилията на 4 партньорски организации, отразявайки актуалните предизвикателства и тенденции в работата с младежи в различни региони на Европа – Централен (Словения и Австрия), Източен (България) и Западен (Нидерландия). Мисията на проекта ни е в съответствие с Младежката стратегия на ЕС 2019-2027, която акцентира върху необходимостта от подобряване на качеството на младежката работа. В този стратегически документ държавите-членки се насърчават да се съсредоточат върху диалога и механизмите за участие на всички нива на вземане на решения, например чрез МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ, като обръщат специално внимание на механизмите за обратна връзка и включването на млади хора с различен опит. Дори в страни с традиции в младежкото участие при формирането на важни политически инициативи, в крайна сметка окончателните решения се вземат от „властимащите“, които в повечето случаи са възрастни. Това е междусекторно предизвикателство с много действащи фактори, изискващо системни действия.

E

Новини

Последни новини от нашия проект

Искате ли да научите повече за овластяването на младежки лидери?

Публикуваната наскоро APEL методология можете да намерите на всички езици на нашите партньори или на английски тук.

Правителството на България одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г.

Българското правителство одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10...

Представяне на проекта пред младежи от България

На 22 юли 2021 г. проектът APEL и резултатите от него бяха представени на група български студенти, които успешно преминаха обучителните програми на НШМ за развитие на лидерски и предприемачески...

Успешно пилотиране на интелектуални продукти

В началото на 2021г., въпреки сложната обстановка в резултат на Ковид-19, в България успешно протече пилотирането на основните интелектуални продукти, създадени в рамките на проекта, а именно наръчника за младежко лидерство и интерактивните карти за развитие на...
 
 

Gefinancierd door de EUROPESE UNIE.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS WEBSITE DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS, WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE, WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION’S ERASMMUS + PROGRAMME, UNDER THE GRANT AGREEMENT NUMBER: 2019-3-SI02-KA205-015282, AWARDED BY THE SLOVENIAN NATIONAL AGENCY, ZAVOD MOVIT.