Присъедини се към нашия проект

Be a good leader.

За APEL

Проектът APEL обединява усилията на четири партньорски организации, отразявайки актуалните предизвикателства и тенденции в работата с младежи в различни региони на Европа – Централен (Словения и Австрия), Източен (България) и Западен (Нидерландия). Мисията на проекта ни е в съответствие с Младежката стратегия на ЕС 2019-2027, която акцентира върху необходимостта от подобряване на качеството на младежката работа. В този стратегически документ държавите-членки се насърчават да се съсредоточат върху диалога и механизмите за участие на всички нива на вземане на решения, например чрез МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ, като обръщат специално внимание на механизмите за обратна връзка и включването на млади хора с различен опит. Дори в страни с традиции в младежкото участие при формирането на важни политически инициативи, в крайна сметка окончателните решения се вземат от „властимащите“, които в повечето случаи са възрастни. Това е междусекторно предизвикателство с много  фактори, изискващо системни действия.

E

Новини

Последни новини

онлайн Й.O.K.O. карти

Поради нарастването на използването на дигитални инструменти по време на тази пандемия, ние проектирахме онлайн версия на съществуващия Y.O.C.O. карти за младежки работници. Онлайн версията на втория ни резултат от проекта е достъпна...

Препоръки за политики “APEL диалог”

Препоръките имат за цел да подпомогнат отговорните за създаването на политики да засилят диалога с младежките лидери. Фокусът е върху различните нива на формиране на политики: организационно, местно, регионално и национално. Този документ има за цел да предостави нов...

Четвърта партньорска среща по проекта

Последната среща на екипа на проекта се проведе в Целйе на 10 декември 2021 година. Представителите на BEST се включиха в събитието онлайн поради Ковид-19 ограничения. Обсъдени бяха възможностите за разпространение на резултатите и постигане на устойчивост. Взе се...

Международна конференция по проект APEL

Заключителната международна конференция по проекта се проведе на 9 декември 2021 година в Целйе. Гости на събитието бяха кметът и заместник-кметът на община Целйе, общински съветници, ученици, студенти, представители на младежки организации, представители на екипа на...

Партньорска среща по проект APEL в София

Третата среща на екипа на проекта се проведе на 29 октомври 2021 година в София. По време на събитието бяха обсъдени предстоящата международна конференция в Словения и съдържанието на Интелектуален продукт 3 – Препоръки за политики за...

Представяне на APEL продуктите

Целите и продуктите на проект APEL бяха представени по време на обучение на младежи, организирано от Националната школа по мениджмънт на 10 октомври 2021 година в...

Втора партньорска среща във Виена

Втората среща на екипа на проект APEL се проведе в периода 31 август – 1 септември 2021 г. във Виена. По време на събитието беше направен преглед на изпълнението на дейностите и заложените индикатори и се обсъдиха предстоящите събития и задачи с основен акцент върху...

Искате ли да научите повече за овластяването на младежки лидери?

Публикуваната наскоро APEL методология можете да намерите на всички езици на нашите партньори или на английски тук.

Правителството на България одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г.

Българското правителство одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10...

Представяне на проекта пред младежи от България

На 22 юли 2021 г. проектът APEL и резултатите от него бяха представени на група български студенти, които успешно преминаха обучителните програми на НШМ за развитие на лидерски и предприемачески...
 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.