O projektu

APEL projekt združuje trud štirih partnerjev, ki se odzivajo na aktualne izzive in trende na področju mladinskega dela iz različnih regij Evrope – srednja (Slovenija in Avstrija), vzhodna (Bolgarija) in zahodna (Nizozemska). Projekt je zastavljen v skladu z Strategijo Evropske unije za mlade 2019–2027, s poudarkom na kvalitetnem razvoju mladinskega dela. V omenjenem strateškem dokumentu, se države članice spodbuja k usmerjanju promocije dialoga in participatornih mehanizmov na vseh ravneh odločanja, kot na primer s pomočjo mladinskih svetov in z poudarkom na povratne informacije in razširjanje rezultatov mladim z različnimi ozadji. Opaziti je stabilen trend v državah z dolgoročno tradicijo mladinske udeležbe v pobudah oziroma dialogih, ki oblikujejo pomembne politične iniciative, kljub temu da končne politične odločitve še vedno sprejemajo odločevalci oziroma t.i. “nosilci moči”, kateri so v večini primerov odrasli. To je medsektorski izziv z veliko dejavniki, ki potrebuje sistemske rešitve.

 Poglavitni cilj projekta je opremiti mladinske delavce s potrebno metodologijo in orodji za opolnomočenje mladinskih vodij, tako, da bodo lahko le ti bolj učinkoviti pri spodbujanju participacije mladih v procesih odločevanja na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju. Z opolnomočenjem mladinskih voditeljev bomo podprli politični dialog od spodaj navzgor.

Projekt zasleduje sledeča kvalitativna merila:

–        Izboljšanje poklicnih kompetenc mladinskih delavcev znotraj partnerskih organizacijah, pridruženih partnerjev in drugih deležnikov;

–        Izboljšanje vodstvenih kompetenc mladinskih vodij pri zastopanju »glasu mladih« in okrepiti mladinsko videnje pri dialogu z odločevalci;

–        Izboljšati ozaveščenost ključnih deležnikov v partnerskih državah na temo opolnomočenja mladinskih vodij in učinkovitega dialoga med mladimi in odločevalci. za mladinskih vodij in spodbudo ter učinkovit dialog med odločevalci in mladimi.

Dolgoročni učinek je ustvariti mladinske skupnosti pro-aktivnih mladih v političnem procesu. Okrepljena participacijo mladih v strukturiranih dialogih bo privedla do sprejemanja političnih odločitev, ki so bližje potrebam skupnosti, kar bo privedlo do pozitivnih in trajnostnih rezultatov.

 
 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница отразява само личните виждания на нейните създатели и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проект APEL, договор № 2019-3-SI02-KA205-015282 е съфинансиран по програма Еразъм+ чрез Националната агенция на Словения MOVIT.

Share This